Nhựa Châu Âu tuyển dụng Chuyên viên Ban kiểm soát

Tóm tắt vị trí công việc: Xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ   Mô tả công việc:   Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động, chính sách, văn bản nội bộ Xây dựng quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ. Đảm […]

read more
Showing the single result

GET A QUOTE & FREE SAMPLE

Thank you for filling out our form. We will contact you shortly!
Register Now